Договір публічної оферти (приєднання) про надання інформаційних послуг з участі у онлайн та оффлайн подіях Львівська Технологічна Бізнес Школа.

Львівська Технологічна Бізнес Школа, код ЄДРПОУ: 42 583 654 в особі директора Чайки Ростислава Михайловича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Виконавець» або ЛТБШ), керуючись ст. 634, ст. 641, ст. 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію клієнтам ЛТБШ (надалі - «Публічна оферта»), котрі бажають отримати інформаційні послуги з участі у подіях, укласти Договір про надання послуг (надалі - «Договір»)
Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.
Надалі за текстом цього Договору ЛТБШ та Клієнт окремо іменуються «Сторона», а спільно — «Сторони».

1. Терміни, що використовуються в Договорі:
Клієнт — фізична або юридична особа, що замовляє або має намір замовити інформаційні послуги з участі у конференції.
Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті чи Сайтах Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних чи юридичних осіб укласти цей договір на визначених умовах.
Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою http://lembs.com яка є основним джерелом інформування Клієнтів.
Послуги — інформаційно-консультативні послуги з участі представників Замовника у конференції на тему управління проектами.
Акцепт — повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти і даного Договору. Акцепт може бути здійснений одним зі способів:
Оплата грошових коштів на банківський рахунок Виконавця за Послуги
Купівля квитка через систему процесингу квитків 2event

2. Предмет договору:
Даний договір є публічним договором, котрий вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.
За цим договором Клієнт зобов'язується оплатити Послуги, а Виконавець зобов'язується надати зазначені послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України
Місцем надання Послуг вважається місце проведення конференції (Україна)

3. Оплата послуг
Оплата за послуги проводиться в гривнях по виставленому Виконавцем рахунку шляхом перерахування 100% вартості або шляхом використання сайту процесингу квитків 2event.
Порядок та строки оплати Послуг, передбачені цим розділом, можуть бути змінені за згодою Сторін.
Датою оплати вважається момент зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4. Права та обов'язки сторін
Виконавець зобов'язується:
Добросовісно та у погоджені Сторонами строки надати Замовнику Послуги відповідно до умов Договору;
Надати Замовнику повну та точну інформацію про програму та зміст Послуг.
Виконавець має право:
Внести зміни в оголошену програму конференції з подальшим повідомленням Замовника про внесені зміни
Відмовитись від надання Послуг представникам Замовника, якщо вони в той чи інший спосіб своєю поведінкою або виглядом заважають наданню Послуг іншим учасникам конференції. Кошти за надані Послуги в даному випадку не повертаються.
Залучати до надання Послуг третіх осіб на свій власний розсуд без погодження із Замовником. При цьому відповідальність перед Замовником за надання Послуг несе Виконавець.
Клієнт зобов'язується:
Сплатити послуги з участі у заході в терміни і на умовах, приведених в розділі 2 діючого Договору.
Повідомити Організатора про зміну представників від Замовника
Клієнт має право:
Провести заміну учасників не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до дня проведення конференції шляхом направлення на електронну адресу Виконавця відповідного повідомлення. У відповідь на побажання здійснити заміну Замовник має отримати електронне підтвердження від Виконавця.
Повернути кошти за Послуги в випадку одностонньої відміни конференції Виконавцем
Перенести участь представників Клієнта на іншу конференцію за умови повідомлення не пізніше ніж за 2 (два) календарні тижні до дня проведення конференції шляхом направлення на електронну адресу Виконавця відповідного повідомлення. У відповідь на побажання здійснити заміну Замовник має отримати електронне підтвердження від Виконавця.

5. Відповідальність сторін
За невиконання чи неналежне виконання свої зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
У випадку порушення Клієнтом обов'язку оплати, строків і розміру оплати, закріплених в розділі 3 цього договору, він сплачує на користь Виконавця пеню в розмірі 0.1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.
Виконавець не несе відповідальності перед Клієнтом за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Клієнта. Виконавець не несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.

6. Форс-мажорні обставини
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.
Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: пожежу, стихійні лиха (повінь, зсув тощо), війни, військові операції будь-якого характеру, блокади, заборону авіа-перельотів, страйки, епідемії, карантин, рішення і дії органів влади, втручання влади та інші обставини незалежні від Сторін, які перешкоджають виконання цього Договору.
Факт виникнення і припинення усіх форс-мажорних обставин засвідчується відповідними документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно інформувати про це іншу Сторону. З моменту одержання такого повідомлення іншою Стороною час виконання зобов'язань за цим Договором відтерміновується на час дії відповідних обставин або мінімізації наслідків від цих обставин
Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини як на причину невиконання чи неналежного виконання своїх зобов'язань, звільняється від відповідальності тільки якщо ці форс-мажорні обставини виникли після укладення цього Договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, і цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути негативних наслідків таких обставин.

7. Персональні дані
Клієнт здійснюючи Акцепт цього Договору дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних данних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними данними: ім'я, прізвище, компанія, посада, номер засобів зв'язку, електронних ідентифікаційних данних (IP-адреса, телефон, email). Клієнт Акцептом підтверджує свою згоду на те, що у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.
Сторони зобов'язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних данних забезпечити належний захист персональних данних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних данних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.
Клієнт погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних данних Клієнта третіми особами, в тому числі працівниками Виконавця, якщо надання доступу до таких персональних данних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Виконавцем або іншою особою з дозволу Клієнта поза виконанням обов'язків за цим Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов'язаних з виконанням обов'язків за цим Договором, з використанням технічних чи інших матеріалів/обладннання Виконавця.

8. Строк дії Договору
Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
Зобов'язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Виконавця з моменту завершення проведення конференції.
Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди.
Виконавець має право в будь-який момент припинити надання Послуг і в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору у випадках передбачених в п. 4 цього Договору

9. Інші умови
Цей договір регулюєтья чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться Клієнт, який отримує Послуги
Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між сторонами у зв'язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів
Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони викладені Виконавцем на сайті за інтернет-адресою http://pmday.org
Клієнт підтверджує, що він до укладення (приєднання) до цього Договору ознайомився з усіма його умовами, та свідомом без будь-якого примусу уклав цей Договір
Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ни, регламентуються нормами чинного законодавства України.
Дія цього Договору (та навіть у випадку, якщо Клієнтом було здійснено Акцепт договору згідно умов цього Договору) не поширюється на випадку укладення окремого довстороннього письмового договору Виконавця з Клієнтом та здійснення оплати Клієнтом послуг Виконавця згідно з укладеним з ним окремим письмовим договором.

10. Реквізити Львівська технологічна бізнес школа

ТзОВ «Львівська Технологічна Бізнес Школа «
ЄДРПОУ: 42 583 654
Юр. Адреса: 79 015, Львівська обл., м. Львів, вул. Федьковича, 60а. (офіс 442)
Р/р: UA903253210000026004053750803 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК
МФО: 325 321 Платник єдиного податку — 3 група, ставка %
email: info@lembs.com

© All Right Reserved. Lemberg Tech Business School.
e-mail us: info@lembs.com